Ulgi na niepełnosprawne dziecko

Świadczenia opiekuńcze, do których należy zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne są niezależne od dochodu rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

153 zł – stały zasiłek pielęgnacyjny przysługuje miesięcznie niepełnosprawnemu dziecku, osobie powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia.

520 zł - świadczenie pielęgnacyjne przysługuje miesięcznie osobie, która zrezygnowała z zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej, aby opiekować się chorym dzieckiem lub osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: stałej lub długotrwałej opieki,współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie to przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi dziecka, dorosłej osobie na opiekę nad swoim niepełnosprawnym rodzicem czy rodzeństwem.

Uwaga!

Jeżeli chodzi o rodzinę z niepełnosprawnym dzieckiem to oprócz w/w świadczeń o dofinansowanie sprzętu, turnusów rehabilitacyjnych może się ubiegać w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie lub Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pod warunkiem ,że średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie obliczany z trzech ostatnich miesięcy nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia lub 65 proc. w przypadku osoby samotnej. Natomiast jeśli przekracza się wymogi finansowe można prosić o indywidualne rozpatrzenie dofinansowania.

OPS - y mają obowiązek świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci niepełnosprawnych

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują dzieciom, młodzieży, jak dorosłym z chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, autyzmem, encefalopatią. O przyznaniu usług decyduje lekarz specjalista – psychiatra lub neurolog. SUO przyznaje ośrodek pomocy społecznej. SUO są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb niepełnosprawnych. OPS-y często odmawiają rodzicom chorych dzieci przyznania SUO ze względu na fakt, ze dziecko chodzi do szkoły lub przedszkola. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują niezależnie od edukacji czy świadczeń opieki medycznej – mówi Maria Jankowska, prawnik. OPS nie może odmówić przyznania usług z powodu braku funduszy, bo środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Nie jest również podstawą do decyzji odmownej brak specjalistów – to na OPS spoczywa obowiązek znalezienia ich i zatrudnienia. We wszystkich przypadkach odmowy SUO należy składać odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Maria Jankowska, prawnik radzi jak otrzymać SUO!

Potrzebne dokumenty to: zaświadczenia lekarskiego kierującego na usługi, podania w sprawie przyznania usług, 2 kopie dokumentów. W ciągu dwóch tygodni od wystawienia zaświadczenia lekarskiego dokumenty muszą trafić do OPS. Należy zrobić ich kopię a na kopiach mieć potwierdzenie ich złożenia (data wpłynięcia do OPS, podpis osoby przyjmującej dokumenty, pieczątka). Podanie i zaświadczenie można także posłać listem poleconym. Prośbę o przyznanie usług można także złożyć ustnie w OPS, ale w takiej sytuacji powinien być spisany przez pracownika socjalnego protokół, który następnie należy podpisać i dołączyć skierowanie.

Pamiętaj!

OPS nie może odmówić przyznania SUO z powodu braku funduszy, bo środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Nie jest również podstawą do decyzji odmownej brak specjalistów – to na OPS spoczywa obowiązek znalezienia ich i zatrudnienia.